@incollection{Alenya_avr04,
  author = {Aleny{\`a}, G. and Mart{\'i}nez, E. and Torras, C.},
  title = {Estimaci{\`a} del moviment d'un robot observant contorns actius},
  booktitle = {Proceedings of the Jornada de Recerca en Autom{\`a}tica, Visi{\'o} i Rob{\`o}tica},
  year = {2004},
  pages = {319-324},
  editor = {Grau, A. and Puig, A V.},
  isbn = {84-7653-844-8},
  url = {http://www.iri.upc.edu/publications/show/598},
  file = {http://www.iri.upc.edu/download/scidoc/598}
}