@incollection{Alenya_avr06,
  author = {Aleny{\`a}, G. and Torras, C.},
  title = {An{\`a}lisi estad{\'i}stic de la propagaci{\'o} de l'error en estimar el
  	moviment 3D a partir d'imatges},
  booktitle = {Proceedings of the 2nd. Jornada de Recerca en Autom{\`a}tica, Visi{\'o} i Rob{\`o}tica},
  year = {2006},
  pages = {161-168},
  editor = {Chao, A. and Aguado, J. C.},
  isbn = {84-7653-885-5},
  url = {http://www.iri.upc.edu/publications/show/732},
  file = {http://www.iri.upc.edu/download/scidoc/732}
}