February 11th: International Day of Women and Girls in Science


Robotics and automation: a women's thing

In order to give visibility to the women who work at IRI, our Gender Equality Committee have put together a video compiling some of their opinions about their work, their daily life and how we can improve the percentage of women who are dedicated to technology and science.

The video will be presented on February 10, 2023, at 11:10h at the FME conference room, together with the IRI staff and the students of the Faculty of Mathematics and Statistics (FME).


Robòtica i automàtica: cosa de dones

Amb l'objectiu de visibilitzar a les dones que treballen a l'IRI, la nostra Comissió d'Igualtat ha muntat un video recopilant algunes de les seves opinions sobre la seva feina, el seu dia a dia y com podem millorar el percentatge de dones que es dediquen a la tecnología i a la ciència

El video es presentarà el 10 de febrer de 2023, a les 11:10h a la Sala d'actes de la FME, conjuntament amb el personal de l'IRI i els estudiants de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME).


Robótica y automática: cosa de mujeres

Con el objetivo de aumentar la visibilidad de las mujeres que trabajan en el IRI, nuestra Comisión de Igualdad ha hecho un video recopilando algunas de sus opiniones sobre su trabajo, su día a día y como piensan que podemos mejorar el porcentaje de mujeres que se dedican a la tecnología y a la ciencia.

El video se presentará el 10 de febrero de 2023, a las 11:10h en el Salón de Actos de la FME junto con el personal del IRI y los estudiantes de la Facultad de Matemàticas y Estadística (FME).