Research Project

Hy-BCN: Study and development of a high efficient HYdrogen storage system Based on solid oxide Cells and reNewable energy sources

Type

UPC Project

Start Date

27/12/2019

End Date

26/06/2021

Project Code

19S01453-006

Project illustration

Staff

Project Description

Durant els darrers anys s’ha incentivat l’ús de fonts d’energia renovables, i s’espera que en continuï el creixement. Tanmateix, una part important d’aquesta producció és malgastada donat que es produeix durant els períodes de menor consum. La implementació de sistemes eficients d’emmagatzematge d’energia serà clau per tal de garantir una penetració de l’energia renovable superior al 50%.
Els sistemes d’emmagatzematge químic d’energia, permeten utilitzar l’excés d’energia renovable produïda durant els períodes de baixa demanda, per convertir l’aigua en hidrogen verd, mitjançant el procés anomenat electròlisis. L’Hidrogen produït es pot emmagatzemar i utilitzar posteriorment per cobrir les necessitats tant domèstiques com de mobilitat de la ciutat, desacoblant la producció intermitent de les energies renovables de la demanda energètica.
L’objectiu principal del projecte Hy-BCN és desenvolupar un sistema electrolitzador reversible, basat en cel·les d’òxids sòlids (SOC). Aquest sistema presentarà una elevada eficiència, i permetrà treballar tant en mode electrolitzador (SOEC, emmagatzematge) com en mode pila de combustible (SOFC, producció d’energia utilitzant hidrogen), demostrant així el seu potencial en la gestió de les energies renovables locals. HY-BCN aportarà resultats científics d’alt impacte en termes d’operació, eficiència i gestió tèrmica del sistema.
Per assolir els objectius proposats, es proposa un consorci interdisciplinari amb un pla de treball basat en les sinergies entre els socis, dos centres de recerca amb un ampli coneixement en l’àmbit de les piles de combustible, i una consultoria d’enginyeria que incorporarà la tecnologia estudiada a un sistema prototip d’1kW capaç de generar fins a 250L d’H2/h (SOEC) i 500W de potencia (SOFC). A més de l’impacte científic, el projecte Hy-BCN pretén involucrar la societat mitjançant un intensiu pla de difusió que s’adreçarà tant a un públic general, com a les indústries i als responsables polítics. Hy-BCN pretén ser l’iniciador de la futura entrada de les tecnologies d’hidrogen a la ciutat.

Projecte amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona