Research Project

Hy-BCN: Study and development of a high efficient HYdrogen storage system Based on solid oxide Cells and reNewable energy sources

Type

UPC Project

Start Date

27/12/2019

End Date

26/06/2021

Project Code

19S01453-006

Project illustration

Staff

Project Description

El projecte HyBCN desenvolupa un sistema integrat que converteix l’aigua en hidrogen verd, l’emmagatzema i en produeix energia renovable per al seu ús sota demanda. Aquest projecte va començar el gener del 2020 i tindrà una durada d’un any i mig.

L’ús d’energies renovables s’ha doblat en els últims 10 anys i actualment, a Catalunya, representen més del 20%. Tot i això, una part important d’aquesta energia és malgastada, ja que la seva producció generalment es dona en períodes de poc consum. Per aquest motiu, es vol crear una tecnologia capaç d’emmagatzemar l’energia, quan es produeix, per poder utilitzar-la quan es necessita.

Hy-BCN pretén desenvolupar un sistema que integri en un mateix aparell la conversió de l’aigua en hidrogen verd pel procés d’electròlisi, el seu emmagatzematge i la posterior producció d’energia a partir d’aquest gas. Trobareu el vídeo de presentació del projecte aquí.

Aquesta solució servirà per produir electricitat neta i una gran varietat de combustibles que aportaran a la ciutat l’energia que necessita, i quan la necessita. Els resultats obtinguts amb Hy-BCN permetran, per tant, una millor eficiència i gestió de les energies renovables de Barcelona.

El projecte està liderat pel Dr. Marc Torrell de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), i el consorci el formen l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC (IRI) i la consultora AESA.

El KoM del projecte va tenir lloc el passat 30 de gener del 2020, i l’acte d’atorgament de l’ajut es va realitzar dia 7 de febrer a l’Ajuntament de Barcelona.

Projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla Barcelona Ciència.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The HyBCN project will develop an integrated system that converts water into green hydrogen, stores and produces renewable energy for on-demand use. This project started in January 2020 and will last for 18 months.

The use of renewable energy has doubled in the last 10 years and currently, in Catalonia, it represents more than 20% of the energy share. However, a significant portion of that energy is wasted, as its production is generally in low consumption periods. For this reason, the project wants to create a technology that is capable of storing energy when it is produced, and afterwards use it when needed.

Hy-BCN aims to develop a system that integrates in the same device the conversion of water into green hydrogen by the electrolysis process, its storage and the subsequent production of energy from this gas. You will find a video of the project here.

This solution will produce clean electricity and a variety of fuels that will provide the city with the energy it needs and when it is required. The results obtained with Hy-BCN will therefore allow for a better efficiency and management of renewable energy in Barcelona.

The project is led by Dr. Marc Torrell, from the Nanoionics and Fuel Cell group at IREC and the consortium also involves IRI-UPC-CSIC and AESA.

The KoM of the project took place on January the 30th, 2020, and the official act was held in February the 7th, at the Barcelona City Council.

Project funded by the Barcelona City Council within the framework of the Pla Barcelona Ciència.