Publication

Reducció de variables en problemes de control predictiu amb restriccions d’igualtat

Technical Report (2009)

IRI code

IRI-TR-09-07

File

Download the digital copy of the doc pdf document

Abstract

En el següent document es mostra una tècnica per utilitzar les restriccions d’igualtat associades

a un problema de control predictiu per tal de reduir el nombre de variables que intervenen en

aquest problema. Primerament fem un repàs de les notacions i desenvolupament del problema

estàndard per veure, després, que mitjançant un canvi lineal el nou problema, amb un nombre

inferior de variables, té una estructura completament anàloga. Alguns resultats de temps de

computació mostren, en la última secció, la utilitat del mètode.

Categories

control theory, linear programming, predictive control.

Author keywords

MPC, large-scale systems, optimal control

Scientific reference

B. Joseph and C. Ocampo-Martínez. Reducció de variables en problemes de control predictiu amb restriccions d’igualtat. Technical Report IRI-TR-09-07, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, 2009.