PhD Thesis

Adapting robot performance to user preferences learned from visual monitoring

Work default illustration

Information

  • Started: 01/09/2015
  • Thesis project read: 26/09/2016

Description

The assistive and service robotics field is receiving a lot of attention by the scientific community due to the great possibilities it can offer to a society in which technology is more available every day.
But, in order to make robots able to cohabit and interact with humans and help them in real environments, they must be able to understand what is happening in their surroundings and, in particular, the intentions of the people that live in it. These people have to be able to communicate with them in an easy and natural way, and the robots have to understand its intentions and reactions, acting in consequence.
This PhD thesis proposal consists in the study and development of computer vision and machine learning techniques to facilitate the adaptation of robots to human preferences, as natural as possible. More specifically, we plan to develop new methodologies which allow a non-expert user to adapt the robot’s behavior meanwhile it performs some assistive tasks.

-----

El camp de la robòtica assistencial i de servei està rebent molta atenció de la comunitat científica degut a les grans possibilitats que pot oferir a una societat on la tecnologia hi està cada vegada més a l’abast.
Però, per tal que els robots puguin arribar a conviure amb els humans en entorns reals i interactuar amb ells per tal d'ajudar-los, han de ser capaços d'entendre què està succeint en el seu entorn i, en concret, les intencions de les persones que hi habiten. Aquestes persones han de poder comunicar-s'hi d'una forma senzilla i natural, i el robot ha de ser capaç d'entendre les seves intencions i reaccions, actuant-hi en conseqüència.
Aquesta proposta de tesi doctoral consisteix en l'estudi i desenvolupament de tècniques de visió i aprenentatge automàtic per facilitar l’adaptació, el més natural possible, dels robots a les preferències dels humans. Més específicament, es planteja desenvolupar metodologies que permetin que un usuari no expert adapti el comportament del robot durant la realització d'algunes tasques assistencials

The work is under the scope of the following projects:

  • MANIPlus: Manipulación robotizada de objetos deformables (web)
  • RobInstruct: Instructing robots using natural communication skills (web)
  • I-DRESS: Assistive interactive robotic system for support in dressing (web)