PhD Thesis

Knowledge Representation for Industrial Collaborative Robotic Tasks

Work default illustration

Information

  • Started: 01/02/2019
  • Thesis project read: 30/09/2019

Description

[English] New methods will be developed to allow non-expert users to adapt the robot's way of making to their preferences, especially considering the restrictions imposed by an industrial environment. This adaptation is important, since it would allow to improve the ergonomics, security, and comfort in the use of the robot. To this end, it will be necessary to determine efficient forms of human-robot interaction, and effective forms of robot-human communication so that the robot lets the user understand its internal state, and the knowledge it believes it has and is acquiring.

[Catalan] Es desenvoluparan nous mètodes per permetre a un usuari no expert que pugui adaptar la manera de fer del robot a les seves preferències, tenint en compte especialment les restriccions que imposa un entorn industrial. Aquesta adaptació és important, ja que ha de permetre millorar l’ergonomia, la seguretat, i el confort en l’ús del robot. Per fer-ho caldrà determinar formes eficients d'interacció home-robot, i formes efectives de comunicació robot-home per tal que el robot faci entendre a l'usuari el seu estat intern, i el coneixement que creu que té i que està adquirint.

The work is under the scope of the following projects:

  • HuMoUR: Markerless 3D human motion understanding for adaptive robot behavior (web)
  • SIMBIOTS: Facilitar una introducció de la robòtica a nous processos i aplicacions dintre de la industria (web)