Research Project

FRAILWATCH: Sistema de Monitorització Robòtic de la Fragilitat per a Persones Grans

Type

Regional Project

Start Date

10/11/2023

End Date

10/05/2025

Project Code

23S06141-001

Default project illustration

Staff

Project Description

L′envelliment de la població és un fenomen global que ha anat en augment en els darrers anys a causa d′una disminució de les taxes de fecunditat i d′un augment de l′esperança de vida. Aquesta tendència té implicacions importants per a la salut, el benestar social, el desenvolupament econòmic així com la prestació de serveis sanitaris al territori. Espanya i Catalunya no són una excepció a aquesta tendència. Les persones adultes grans tenen més probabilitats de patir malalties cròniques i requereixen més atenció mèdica. La fragilitat en persones ancianes és un tema cabdal en el sistema de salut català, sent una síndrome geriàtrica que incrementa la vulnerabilitat davant de situacions estressants i el risc de desenvolupar discapacitats, malalties i l′augment de la mortalitat. Per fer front als reptes associats a la fragilitat, l′OMS ha desenvolupat el marc de l′Atenció Integrada a la Gent Gran, on proposa eines per detectar la fragilitat basats en instruments validats i intervencions per frenar la fragilitat. No obstant, aquestes avaluacions requereixen d′una sèrie de recursos (personals i materials) difícilment assumibles en la majoria de centres assistencials. Normalment, els professionals sanitaris a l′atenció primària no poden recollir aquestes mesures de forma estructurada, degut a que els qüestionaris-entrevistes requereixen temps i les dades es recullen manualment i cal introduir-les en formats digitals a mà.

FRAILWATCH pretén promoure l′estudi de capacitats robòtiques socials innovadores amb un potencial important en l′àmbit mèdic. Les capacitats d′observació i interacció multimodal dels robots, ofereixen capacitats que van més enllà de les solucions digitals existents. L′objectiu principal del projecte és investigar la viabilitat de l′ús d′un robot social en l′avaluació de diferents paràmetres rellevants per la valoració de les capacitats intrínseques i la fragilitat d′un pacient.

Projecte finançat per la Convocatòria 2023 de Projectes de Recerca i Innovació de l′Ajuntament de Barcelona i la Fundació "La Caixa"

Consorci:
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) -Coordinador-
- Vall d′Hebron Institut de Recerca
- Electrònica Saltó, SLU

Project Publications

Conference Publications

  • A. Civit, A. Andriella, C. Barrue, M. Antonio, C. Boqué and G. Alenyà. Introducing social robots to assess frailty in older adults, 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 2024, Boulder, CO, USA, pp. 342–346.

    Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF